Zásady ochrany osobních údajů

Správce
šenk PSO, s.r.o., IČO: 090 46 208
Sídlo
Charbulova 1251/170, 618 00 Brno – Černovice
Informace ke zpracování osobních dat

šenk PSO, s.r.o., sídlem Charbulova 1251/170, 618 00 Brno–Černovice, IČO: 090 46 208, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116871, jakožto správce osobních údajů, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vašeho souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

šenk PSO, s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo ochrana našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30ti dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90ti dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, nepřiměřeně se opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že našeúdaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@senk-pso.cz nebo na sídlo naší společnosti:

šenk PSO, s.r.o.

Charbulova 1251/170

618 00 Brno – Černovice

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

• Vaše IP adresa

• Otevíraná stránka našeho webu

• Kód odpovědi http

• Identifikace Vašeho prohlížeče

• Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookies neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se, jak šenk PSO s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Zákazníci
Nezávazná poptávka zboží
Údaje byly získány od jiného subjektu
Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě
Ne
Právní titul
Plnění smlouvy
Osobní údaje
Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Název firmy (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj).
Účel zpracování
Předložení konkrétní nabídky pro případné budoucí plnění smlouvy (k žádosti zákazníka – telefonické či webové poptávce).
Doba zpracování
2 roky
Zpracovatelé
IT
Příjemci
-
Závazná objednávka zboží
Údaje byly získány od jiného subjektu
Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě
Ne
Právní titul
Plnění smlouvy
Osobní údaje
Titul (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Adresa bydliště (osobní údaj), Místo podnikání/sídlo FO podnikatele (Osobní údaj), IČO FO podnikatele (Osobní údaj), DIČ FO podnikatele(Osobní údaj), Adresa realizace (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Podpis (Osobní údaj)
Účel zpracování
realizace dodání objednaného zboží, plnění smlouvy
Doba zpracování
5 let od splnění smlouvy
Zpracovatelé
Orgány státní správy, IT, firemní účetnictví
Příjemci
Spedice, Daně
Právní titul
Oprávněný zájem
Osobní údaje
E-mail (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování
Přímý marketing, zasílání obchodních sdělení, akcí, newsletterů
Doba zpracování
10 let od splnění smlouvy
Zpracovatelé
Orgány státní správy, IT, šenk REALIZACE s.r.o., IČO: 07629788, VPO Protivanov, a.s., IČO: 29001765, LOMAX & Co s.r.o., IČO: 26903920
Příjemci
šenk REALIZACE s.r.o., IČO: 07629788, VPO Protivanov, a.s., IČO: 29001765, LOMAX & Co s.r.o., IČO: 26903920
Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Vydáno dne
1. 11. 2021